Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Free Templates - bigtheme.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net

Àrea Logopèdica

Els logopedes prevenen, diagnostisquen i tracten els trastorns de la comunicació, del llenguatge, la parla, l’audició i la veu. Això significa que el logopeda no només es limita a ajudar a pronunciar una “r” o una “s”, si no que s’interessa per l’entorn familiar, social, escolar i laboral del pacient incidint en la veritable causa de la seva patologia i intervenint interdisciplinàriament amb els altres professionals, doncs hi ha molts factors (físics, psíquics, conductuals, ambientals) que poden interrompre o obstaculitzar la parla i el llenguatge normal d’una persona. Aquests trastorns de vegades s’inicien o es detecten a les escoles, als centres de salut o als hospitals, i des d’aquest moment fins que es comença el tractament pot passar un temps molt valuós que incideix negativament en la seva recuperació.  És essencial  la detecció primerenca de qualsevol alteració de llenguatge, tant en nens com en adults, de la mateixa manera que el tractament primerenc de les alteracions.

La LOGOPÈDIA és la disciplina que s’ocupa d’avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de veu, llenguatge i parla.

1. Funcions dels logopedes: Els logopedes som els professionals encarregats d’avaluar, diagnosticar i rehabilitar les funcions comunicatives del llenguatge oral i escrit, de la veu, de la parla i de les funcions orals associades (respiració, succió, masticació i deglució).

Segons la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries LOPS (Llei 44/2003, del 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries): “els Diplomats universitaris en Logopèdia desenvolupen les activitats de prevenció, avaluació i recuperació dels trastorns de l’audició, la fonació i del llenguatge, mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina.”

2. Dintre de la logopèdia, podem trobar l’especialista en Teràpia Miofuncional Orofacial, que s’encarrega de prevenir, valorar, diagnosticar i corregir les disfuncions orofacials que interfereixen negativament en les funcions vitals de la respiració, alimentació, parla i els trastorns associats.

L’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial té els coneixements i materials necessaris per poder valorar i rehabilitar l’estat anatòmic i fisiològic del sistema estomatognàtic, és a dir, el conjunt de musculatures, tendons i estructures òssies facials i de coll, així com les interaccions, naturals o alterades, que es produeixen entre totes aquestes estructures per realitzar les funcions de respiració, succió, masticació i deglució.

3. Àrees d’intervenció de la teràpia miofuncional i trastorns logopèdics freqüents:

Dislàlies

És defineix com dislàlia la incapacitat per pronunciar correctament un so o grup de sons. Les dislàlies es solen associar majoritàriament a infants que, dintre del seu procés d’aprenentatge de la parla, han tingut alguna dificultat per aprendre el correcte punt d’articulació del so alterat.

Les causes poden ser molt variades, des d’una dificultat en la percepció auditiva, una immaduresa dels òrgans de la parla, una incorrecta coordinació dels moviments o una malformació orgànica dels llavis, llengua, paladar, cavitats nasals, arcades dentàries, etc.

Com s’ha dit anteriorment, aquest trastorn d’articulació es sol associar amb els infants, però també el podem trobar en un gran nombre d’adults, ja que hi ha múltiples factors que poden desembocar en aquesta alteració, com és un problema orgànic no detectat, fractures maxil·lars, luxacions de l’articulació temporomandibular (ATM), la caiguda de múltiples peces dentàries, un ictus, una paràlisi facial, etc.

En la rehabilitació d’aquest trastorn, la col·laboració d’un especialista en Teràpia Miofuncional pot ajudar amb una valoració exhaustiva de l’estat dels diferents òrgans compromesos, podent detectar hipotonies o hipertonies, asimetries, compensacions musculars inadequades, malformacions, postures incorrectes i característiques morfològiques associades, entre d’altres. A partir d’aquesta exploració, es treballa per millorar el to i la funció de tots els elements del sistema estomatognàtic i potenciar l’eficàcia dels exercicis logopedics tradicionals.

Respiració oral

Com ja és conegut, la respiració oral és un patró inadequat que pot portar molts problemes si no es corregeix. De forma general, sabem que la respiració oral està relacionada amb un augment dels constipats, per la manca d’una barrera protectora natural, i alguns problemes de veu, ja que l’aire no té temps d’escalfar-se i afecta negativament a tots els òrgans que es troba al seu pas cap als pulmons.

Altres conseqüències clíniques de la respiració bucal en el nen que no rep tractament són, a nivell anatòmic, un desenvolupament anormal facial i dental. El terç inferior de la cara, pot presentar un allargament, desproporcionant-se lleugerament dels altres dos terços. La cara, les narines, la boca i les arcades dentàries seran més estretes del que és habitual, ja que en romandre la boca oberta per respirar, la llengua baixa i el paladar, durant el desenvolupament, s’estreny. La musculatura orbicular dels llavis pot arribar a la hipotonia, és a dir, el llavi superior queda escurçat i l’inferior revertit, romanent oberts quan el nen tanca la boca, de manera que la geniva es veu en excés. Com a conseqüència, la boca es resseca, evitant que la saliva la protegeixi i poden aparèixer càries i gingivitis. Les dents alteren la seva posició (maloclusió) com a conseqüència del poc espai en les arcades.

En l’àmbit funcional, un patró de respiració inadequat també pot afectar el rendiment tant escolar com professional. Una alteració de l’oxigenació de la sang pot produir un excés de cansament al llarg del dia, així com un agreujament dels problemes d’atenció, concentració i memòria, afectant al rendiment general de la persona.

L’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial pot, dintre de la reeducació del patró alterat, treballar la musculatura orofacial implicada per aconseguir eliminar les compensacions d’altres grups musculars facials que entorpeixen l’execució correcta del patró, així com aconseguir l’estat òptim del to i la mobilitat de la musculatura necessària per realitzar i automatitzar la respiració adequada.

Deglució atípica

La deglució és un mecanisme d’accions musculars on tots els músculs, relacionats amb la cavitat oral, entren en joc i que, un cop iniciat, és automàtic, fent que el vel del paladar és contregui contra la part posterior per protegir el conducte nasal i l’epiglotis tanca la tràquea per fer baixar l’aliment fins a l’estómac.

La deglució atípica es produeix quan apareixen anomalies en aquest el procés, amb interposicions linguals o labials i participacions inadequades d’altres grups musculars. Normalment una deglució alterada és acompanyada d’una respiració bucal i una alteració del patró de masticació. La musculatura orbital labial tampoc treballa adequadament i els moviments de la llengua també estan alterats, ocasionant moltes vegades problemes en la parla i en la posició de les dents.

En el tractament, l’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial té l’objectiu d’aconseguir l’automatització de la deglució normal amb l’establiment de nous camins neurològics i la memorització cerebral, tractant la coordinació respiratòria, el patró masticatori, els moviments voluntaris i involuntaris de tots els òrgans bucals implicats, postura de repòs i la tonicitat i moviments dels diferents grups musculars.

Bruxisme i dolors en l’ATM

El bruxisme és una alteració molt coneguda, definida com un hàbit nociu i inconscient que comporta una pressió sobre la musculatura, teixits i altres estructures mandibulars i moviments lateralitzats sobre les dents. Aquest hàbit pot produir problemes de desgast dental, alteració de la capacitat d’obertura bucal i dolor sobre l’articulació temporomandibular i en l’oïda.

Les causes poden ser molt diverses, però actualment aquestes solen estar directament relacionades amb fractures, contractures o un estat d’estrès constant.

L’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial pot, dintre d’un tractament compartit amb el dentista, aportar un tractament basat en tècniques actives i passives, exercicis de resistència i tracció, massatges, facilitació de postura, etc. A més a més d’aportar un conjunt de consells que ajudin durant el dia a dia en una recuperació més ràpida.

Disglòssia

La disglòssia, coneguda també com a dislàlia orgànica, és un trastorn causat per una lesió física, una intervenció quirúrgica, trastorns de creixement, paràlisi facial o una malformació dels òrgans articulatori i, per tant, els trastorns articulatoris que puguin aparèixer en una disglòssia són deguts a aquestes alteracions orgàniques.

Depenent de l’òrgan afectat, les disglòssies poden ser labials, mandibulars, dentals, linguals o palatals, ocasionant una alteració en totes les funcions del sistema estomatognàtic, és a dir, en la respiració, succió, masticació, deglució i fonació.

En el tractament de la disglòssia, l’especialista en Teràpia MiofuncionalOrofacial, realitzarà una completa exploració i treballarà amb les tècniques necessàries per reeducar els patrons desequilibrats, millorar l’oclusió dental i aconseguir la mobilitat desitjada en els grups musculars orofacials.

Entenem la logopèdia desglossant-la en les seves diferents àrees:

 

Neurològic

Neurològic

Hi ha causes neurològiques que poden comprometre totes les àrees de llenguatge abans esmentades. Per exemple en les demències es donen trastorns de deglució, de llenguatge, de veu i de parla. En el cas dels Traumatismes Cranioencefàlics també s’afecta més d’una àrea.

En aquests casos és necessària una intervenció logopèdica el més aviat possible després de produir-se la lesió cerebral o dany neurològic. Aquesta intervenció haurà de ser intensiva, sobretot al començament, per tal d’aprofitar al màxim la plasticitat cerebral.

Parla

Parla

les dificultats de parla són variades, i totes i cadascuna d’elles requereixen tractament específic. Hi ha més d’una causa per la qual una persona no parla bé. En el cas dels infants, en moltes ocasions trobem les típiques dislàlies, que són errors articulatoris que fan que la seva parla sigui poc clara i se’n dificulti la intel·ligibilitat.

També són molt típics de l’edat escolar els trastorns de fluència, essent les disfèmies o tartamudeig el més típic.

En el cas dels adults, la parla pot veure’s compromesa per trastorns neurològics que són la causa d’alentiment en la parla, poca precisió i vocalització, tartamudeig, etc. (Per exemple en les disàrtries).

Llenguatge

Llenguatge

els trastorns que s’engloben dins d’aquesta àrea són múltiples, i tots comprometen el llenguatge en alguna de les seves àrees o en més d’una. Les àrees del llenguatge són: fonètica-fonològica (s’ocupa de la pronúncia correcta dels sons), lèxico-semàntica (vocabulari i relacions de continguts/conceptes) i pragmàtica (aplicabilitat del llenguatge, ús). Trastorns que comprometen molt el llenguatge: Trastorn Específic de Llenguatge, Afàsies. En el Gabinet tractem els trastorns de llenguatge que afecten a totes les edats.

Hi ha trastorns que comprometen l’òptim desenvolupament de l’infant, ja que el llenguatge compromet la interacció amb els altres i aixó va calant en la seva autoestima i autoconcepte. És el cas del Trastorn Específic de Llenguatge, entre d’altres. També en els casos de Retards en el Llenguatge veiem nens amb afectació de més d’una àrea (per exemple: àrea fonètico-fonològica, semàntico-lèxica o pragmàtica). Això els produeix situacions d’endarreriment acadèmic i retracció social respecte el seu grup d’iguals.

Veu

Veu

és la part que s’ocupa dels trastorns de la veu. Quan hi ha trastorns de veu (disfonies) s’altera la qualitat de la veu, podent-se arribar a l’afonia (si l’alteració és total).  Les disfonies poden ser de diversos tipus segons la seva etiologia i manifestacions clíniques.

La veu és el so que produeix la laringe a partir de l’aire pulmonar espirat, que després és amplificat i modificat per les cavitats de ressonància, arribant a ser la veu una expressió de la persona en la seva globalitat.

Les disfonies poden ser funcionals (causades per abús vocal o sobreesforç o per mala tècnica vocal) o orgàniques (quan existeix lesió a les cordes vocals, que són els òrgans fonadors).

Per la intervenció logopèdica utilitzem mètodes naturals per tal d’afavorir l’adquisició de llenguatge i/o millorar la parla.

Es treballa a partir del joc, amb tècniques de modelat, amb pissarra, paper i llapis, audio, vídeo, etc.

També es pot realitzar el Treball en Grup, quan s’observa que el grup pot beneficiar el pacient per les seves característiques, i és un grup adequat per nivell d’afectació.

En el nostre Gabinet realitzem Grups de TDAH, grups de lectoescriptura, grups de disfonies, grups de pares, etc.

 

En els grups de treball els nens comparteixen un espai i un temps on són igual d’importants totes les intervencions que es facin, emfatitzant el que ens interessa treballar en cada moment i deixant que es beneficiïn de la interacció entre iguals. En el grup deixem que els nens sumin esforços, siguin responsables del que es treballi/es parli, se’ls ensenya a construir entre tots i a valorar el fet de treballar amb el suport dels altres.

En el cas dels nostres grups sempre hi ha uns aspectes a treballar marcats des de l’inici de la sessió grupal, que s’adeqüen a programes pre-establerts, segons el que volguem treballar psicoterapèuticament.

Beneficis del treball en grup:

1. S’aconsegueixen més coses amb menys temps i esforç.

2. S’aprèn mes.

3. Es disposa de més informació treballant en equip que de forma separada o individual.

4. Les persones es cansen menys.

5. Es respira un clima més agradable.

6. S’aconsegueixen millors resultats.

7. Les persones que es sentin membres d’un grup estan més motivades cap al a feina.

8. La diversitat d’ opinions: el treball en grup permet distints punts de vista a l’hora de prendre una decisió.

9. Les decisions que es prenen amb la participació de tot l’equip tenen major acceptació que si les pren una sola.

• Grup d’habilitats socials

• Grup de tècniques d’estudi i comprensió lectora

• Grup de disfonies

• Grup de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat

• ATENCIÓ A LES FAMÍLIES ha estat des de l’inici que ens vam establir a Vilafranca el que hem procurat mantenir, l’acceptació de la problemàtica o dels trastorns existents per part de pares o família, i la seva col.laboració en la millora dels casos.

 

Infants: retards de llenguatge, dislàlies, disglòssies, tartamudeig, dislèxies o trastorns de la lectoescriptura, deglució atípica, disfonia,…

Adolescents: fracàs escolar, dislèxia, disortografia, disgrafia, …

Adults i persones grans: patologies neurodegeneratives (Parkinson, Esclerosi Lateral Amiotròfica, Alzheimer, etc), dislàlies o errors de pronúncia, tartamudeig o taquifèmia, disfonia

  • Transtorn de la fluïdesa de la parla (quequeig)
  • Disfonia (+ info sobre grups de treball)
  • Dislàlia (alteracions dels sons de la parla)
  • Dificultats en la lectoescriptura o dislèxia
  • Retard o transtorn del llenguatge
  • Sordesa
  • Deglució atípica
  • Disfàgia
  • Afàsia
  • Disàrtria

Signes D’alerta al llenguatge

Si vol que li avaluem si necessita ajuda, només ha de contestar el següent formulari.

Formulari

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

--------------------

Té intenció comunicativa?

L'evolució verbal del nen es pot considerar tardana?

Va començar a parlar més tard dins de la normalitat?

Pot obeïr ordres verbals?

Els seus problemes d'articulació van perdurar després del temps degut?
(temps degut 7anys)

Dóna mostres d'interès i diversió per tasques verbals pures, com a endevinalles, endevinalles, embarbussaments, dits?

Presenta problemes de lateralitat, com: lateralitat creuada, esquerrà per a unes activitats i destre per a unes altres, lateralitat no definida?

És capaç de relatar fets, successos o contes, emprant les seves pròpies paraules? Expressa bé les seves idees? Fa síntesi i comentaris propis?

Els seus problemes en la construcció gramatical de la seva parla, es poden atribuir a conflictes momentanis afectiu-emocionals?

Mostra interès en l'aprenentatge de la lectura-escriptura?

Presenta dificultat d'aprenentatge o malaptesa lectora?

--------------------
 Accepto que J.Raventós guardi les meves dades amb caràcter confidencial i segons la legislació vigent de protecció de dades.

La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l’informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d’aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.

En virtut d’allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002,l’informem que les seves dades formen part d’ un fitxer titularitat de JUDIT RAVENTÓS OLIVELLA.

Menu