Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
QUÈ ÉS LA DEGLUCIÓ?

QUÈ ÉS LA DEGLUCIÓ?

La deglució és un procés fisiològic que comença de forma voluntària a la cavitat bucal i continua de forma involuntària en la laringe i l’esòfag.

L’acte de la deglució té quatre fases: la fase preparatòria, la fase bucal, la fase faríngia i la fase esofàgica.

La fase preparatòria consisteix en preparar l’aliment. A la llengua és on es diposita inicialment l’aliment, la qual realitza moviments laterals per a conduir els aliments sòlids cap els molars on seran triturats.

La fase bucal és reflexa i inconscient. El bol alimentari, el líquid o la saliva s’acumula al dors de la llengua mitjançant un lleuger moviment de succió. En aquesta fase els llavis es mantenen junts de forma passiva,  i les dents i els queixals estan en contacte estabilitzat. L’àpex de la llengua es recolza a les papil·les palatines i produeix moviments ondulatoris del davant cap endarrere. A la vegada, hi ha una lleugera contracció dels masseters i el paladar tou s’eleva al entrar en contacte amb la llengua.

La fase faríngia és reflexa i involuntària. Tot i que es pot sentir de manera conscient. En aquesta el bol entra a la orofaringe i s’origina el tancament velofaringi. Hi ha un moviment ràpid de la llengua cap endarrere i el bolus arriba a la hipofaringe. La llengua,l’hioide i la laringe tornen a la posició de partida i el tancament velofaringi i laringi s’obre.

Per últim, la fase esofàgica és reflexa i inconscient. Es quan l’aliment o la saliva passen de l’esòfag a l’estómac gràcies als moviments peristàltics de l’esòfag.

QUÈ ÉS LA DEGLUCIÓ DISFUNCIONAL?

La deglució disfuncional és aquella que s’allunya del procés deglutori normal. En la deglució disfuncional, el terç lingual anterior empeny les dents frontals i/o laterals, el segment lingual mig s’enfonsa i es col·loca al sòl de la boca. Els llavis estan separats i laxes o bé mostren una gran tensió.

QUÈ IMPLICA LA DEGLUCIÓ DISFUNCIONAL?

Degut a una deglució disfuncional hi poden aparèixer repercussions estructurals en els òrgans bucofonatoris. Molts pacients amb deglució disfuncional són respiradors bucals, tenen la llengua avançada que pressiona contra les dents anteriors i els llavis entreoberts. Aquesta acció constant, pot provocar desplaçaments i maloclusions dentàries. Així mateix, poden aparèixer problemes de parla, llenguatge i veu.

QUIN ÉS EL TRACTAMENT ADEQUAT?

Per  reeducar aquesta disfunció s’han de modificar els hàbits lesius mitjançant l’anomenada Tèrapiamiofuncional. Aquesta teràpia pretén recuperar l’equilibri muscular reeducant els patrons musculars inadequats, aconseguir una masticació equilibrada i amb una mobilitat adequada. Per altra banda, consisteix en modificar el patró deglutori incorrecte establint nous hàbits adequats. Aquest procés ha d’anar acompanyat de revisions odontopediàtriques i d’un logopeda que serà el professional que reeducarà el procés deglutori.

QUINA ÉS LA DURADA DEL TRACTAMENT?

Inicialment, es començarà per sessions intensives una o dos sessions setmanals. Seguidament, es duran a terme sessions de seguiment d’una sessió mensual i finalment, una sessió al mes per controlar si s’han instaurat hàbits de deglució correctes.

QUINS SÓN ELS PASSOS DEL TRACTEMENT?

En primer lloc, cal actuar sobre la musculatura per adequar el to i la mobilitats dels òrgans bucofonatoris. En segon lloc, és necessari aprendre un nou patró de la posició de repòs de llavis i llengua. En tercer lloc, s’ha de dur a terme un entrenament dels nous patrons de respiració, masticació i deglució. Per últim, cal generalitzar i mantenir els patrons adquirits.

Judit Sánchez | Logopeda Clinica

Comparteix! Participació amb els teus amics! on the following networks

Aquesta resposta ha 0 Comentaris

Deixa una resposta

Menu