Open Widget Area
Reviw on bokmaker Number 1 in uk w.artbetting.net William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokesl.artbetting.net
Free Templates - bigtheme.net
Find The Best English Bookmakers by bigtheme.net

En els grups de treball els nens comparteixen un espai i un temps on són igual d’importants totes les intervencions que es facin, emfatitzant el que ens interessa treballar en cada moment i deixant que es beneficiïn de la interacció entre iguals. En el grup deixem que els nens sumin esforços, siguin responsables del que es treballi/es parli, se’ls ensenya a construir entre tots i a valorar el fet de treballar amb el suport dels altres.

En el cas dels nostres grups sempre hi ha uns aspectes a treballar marcats des de l’inici de la sessió grupal, que s’adeqüen a programes preestablerts, segons el que volguem treballar psicoterapèuticament.

Beneficis del treball en grup:

1. S’aconsegueixen més coses amb menys temps i esforç.
2. S’aprèn mÉs.
3. Es disposa de més informació treballant en equip que de forma separada o individual.
4. Les persones es cansen menys.
5. Es respira un clima més agradable.
6. S’aconsegueixen millors resultats.
7. Les persones que se sentin membres d’un grup estan més motivades cap a la feina.
8. La diversitat d’ opinions: el treball en grup permet distints punts de vista a l’hora de prendre una decisió.
9. Les decisions que es prenen amb la participació de tot l’equip tenen major acceptació que si les pren una sola.

 • Grup d’habilitats socials: pretén ajudar els nens amb dificultats de relació a aprendre habilitats que els permetin gaudir de la interacció amb els altres.
 • Grup de tècniques d’estudi i comprensió lectora: pretén donar eines bàsiques per facilitar l’estudi als nens i als adolescents. Extreure  idees principals, resumir informació rellevant, organitzar el text, esquematitzar, prendre apunts…
 • Grup de disfonies: en aquests grups els integrants són persones adultes amb problemes de veu. Es practiquen exercicis per tal de millorar la respiració, la coordinació fono-respiratòria i la projecció de veu, fent prevenció i tractament de possibles patologies vocals.
 • Grup de Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat: (Trastorn per Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat): aquests grups ajuden als nens/adolescents a posar en comú dificultats que aquests nens/adolescents sovint presenten, beneficiant-se de l’ús terapèutic que tenen els grups. El terapeuta els fa adonar dels seus processos cognitius i estils de resposta, fent-los reflexionar sobre actuacions. Es treballa: autocontrol, atenció, planificació, organització, etc.

 

Tallers

Tècniques d’estudi més importants per poder afrontar les exigències actuals i futures de l’entorn acadèmic

A l’hora que treballem els continguts importants per l’escola, treballarem habilitats com:

 • Treball en equip
 • Parlar en públic
 • Planificació i organització
 • Memòria
 • Capacitat de síntesi
 • Acceptació de normes
 • Foment d’autocontrol

Les persones interactuem amb diferents persones en diferents situacions la major part del temps. És per això que requerim unes habilitats socials per a adaptar el nostre comportament a cada situació i obtenir-ne el resultat esperat.

Habilitats socials que més es treballaran són:

 • Habilitat conversacional
 • Habilitats heterosocials per demanar cites
 • Acceptació i oposició assertiva
 • Entrevistes de feina
 • Activitats de joc cooperatiu (en nens)

Avaluació i intervenció de la competència social de l’individu identificant les habilitats a treballar (individualment i en grup)

Grups de Treball

Van dirigits a nens amb dificultats d’assolir les habilitats de lectura i escriptura. Classifiquem els nens segons el nivell lector.

Objectius que treballem:

Lectura.

 • Potenciar l’hàbit lector i la mecànica lectora
 • Millorar al comprenssió lectora
 • Augmentar la velocitat lectora

 

Escriptura.

 • Millorar la gramàtica i sintaxi
 • Millorar l’estructuració de les idees o del discurs
 • Autocorrecció i heterocorrecció de faltes d’ortografia
 • Millorar la cal·ligrafia
 • Correspondència so-grafia

 

Llenguatge Oral.

 • Discriminació de sons
 • Millorar l’expressió oral
 • Augmentar el vocabulari
 • Aprendre a parlar en públic

 

Tècniques d’estudi.

 • Augmentar el ritme de treball a l’hora de fer les tasques (més rapidesa)
 • Elaboració de resums i esquemes: capacitat de síntesi
 • Millorar la concentració, atenció i memòria

 

Altres objectius.

 • Treball en equip
 • Planificació i organització: horari setmanal
 • Acceptació de normes
 • Considerar el punt de vista dels altres

 

 

Van dirigits a mestres que després de la jornada laboral acaben disfònics amb desgast vocal

Objectius que treballarem:

 • Proporcionar pautes d’higiene vocal
 • Millorar la projecció de la veu
 • Aprofitament de les cavitats de ressonància
 • Millorar la coordinació fono-respiratòria controlant el flux de l’aire
 • Relaxació de les estructures implicades en la fonació
 • Afavorir una bona postura
 • Afavorir el bon tancament de les cordes vocals
 • Saber passar el mecanisme I a mecanisme II
 • Reduir l’atac glòtic
 • Evitar el mal ús i abús vocal
Menu